Астанада Орталы? Азияда?ы ?ау?пс?зд?к ж?не ынтыма?тасты? форумы басталды

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 14 ш?лде

13 ш?лде к?н? Астана ?аласында ??згермел? ?лемдег? Азия: Болаша?ты? к?н т?рт?б?? та?ырыбы бойынша Орталы? Азияда?ы ?ау?пс?зд?к ж?не ынтыма?тасты? форумы басталды, деп хабарлайды ?азА?парат т?лш?с?.

Шара барысында с?з ал?ан ?Р Сырт?ы ?стер министр? М?рат Н?рт?леу Азияда?ы саяси ж?не экономикалы? м?селелерд? тал?ылап, ?з ?сынысын б?лд?ру ?ш?н Астана?а жинал?ан сарапшылар?а ал?ыс б?лд?рд?. Сонымен ?атар ведомство басшысы форумны? ?атысушыларына арнал?ан ?аза?станны? Мемлекет басшысы ?асым-Жомарт То?аевты? хатын о?ып берд?.

???рметт? форум ?атысушылары! Мен С?здерд? елордада ?т?п жат?ан жо?ары де?гейдег? шарада ?арсы ал?аныма ?уаныштымын. ?аз?рг? к?рдел? жа?анды? жа?дайда сарапшылар ?ауымдасты?ымен т?келей ?р? ашы? диалог орнату аса ?ажет болып отыр. Б?г?нг? та?да ?лем б?рын сонды болма?ан ?иыншылы?тар?а тап болды. Б?з жа?анды? экономика т?ра?сызды?ыны?, ?с?п келе жат?ан геосаяси шиелен?ст?? ку?с? болып отырмыз. Осы м?селелер белг?с?зд?к пен ?зге де идеологиялы? салдар?а алып келед?. Дегенмен ке? ау?ымды да?дарыстар ?лемд?к ?ауымдасты? ?ш?н, оны? ?ш?нде Азия ?ш?н м?мк?нд?к ?сынады. Сонды?тан б?з б?рлескен к?ш-ж?гер?м?зд? ?ау?пс?з, ?д?л ?лем ??руда?ы сындарлы идеялар мен ты? т?с?лдерд? табу?а ба?ыттауымыз ма?ызды. Сонды?тан саясаттанушылар, экономистер, жетекш? сарапшылар, белд? сараптамалы? орталы?тар ж?не ?ылыми-зерттеу иституттары б?л процесте шешуш? р?лге ие?, - дел?нген М?рат Н?рт?леу о?ып берген ?Р Президент?н?? хатында.

Форум?а Азия елдер?нен келген 60-тан астам сарапшы ?атысып жатыр.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记