Бейж??де ?аза?стан Республикасыны? Шанхай ынтыма?тасты? ?йымы Хатшылы?ында?ы М?дениет к?н? тойланды

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 14 ?ырк?йек
Бейж??де ?аза?стан Республикасыны? Шанхай ынтыма?тасты? ?йымы Хатшылы?ында?ы М?дениет к?н? тойланды

14 ?ырк?йек, онлайн ?Халы? Газет?? -- 13 ?ырк?йек к?н? т?стен кей?н Бейж??дег? Шанхай ынтыма?тасты? ?йымы Хатшылы?ында ?аза?стан Республикасыны? М?дениет к?н? салтанатты т?рде ?тт?.

ШЫ? Бас хатшысы Чжан Мин ?з с?з?нде ??аза?стан Республикасыны? 2023 жылдан 2024 жыл?а дей?нг? ШЫ?-?а кезект? т?ра?алы? ету кезе??не арнал?ан б?рлескен ?ызметт?? ?шжа?ты жоспарына? ?ол ?ойыл?анын хабарлады. Б?г?нг? м?дениет к?н? осы жоспарды? б?р б?л?г? екен?н айтып, оны? тек ?аза?стан м?дениет к?н? ?ана емес, ШЫ?-ны? да орта? шарасы саналатынын жетк?зд?.

?аза?станны? ?ытайда?ы Елш?с? Шахрат Н?рышев биыл 5 ш?лдеден бастап б?р жыл ?аза?стан ШЫ?-?а кезект? т?ра?алы? ет?п жат?анын жетк?з?п, нег?зг? жоспармен таныстырды. Жоспар бойынша алда ?аза?станда ?тет?н ШЫ?-?а м?ше елдерд?? мемлекет басшыларыны? ке?ес?н ?ос?анда, 130 ?с-шара ?тет?н?н жетк?зд?. Ресми ?к?л биыл ?Шанхай рухын? бекемдей т?су ?ш?н ти?ст? орындар б?рлес?п 20-?а тарта экономикалы? ж?не сауда, м?дени ж?не гуманист?к ?с-шараларлды ?йымдастыратынын, б?г?нг? мереке соны? б?р? екен?н айтты.

Салтанатты шара?а жинал?ан ?ытайда?ы ШЫ?-?а м?ше кейб?р елдерд?? елш?лер? мен дипломаттары, ?ытай Сырт?ы ?стер министрл?г?н?? лауазымды т?л?алары, ?аза?станны? Роза Ба?ланова атында?ы ??аза?концерт? мемлекетт?к концертт?к ?йымны? директоры, б?рын?ы ?Р М?дениет ж?не спорт министр? А?тоты Райым??лова, Бейж??дег? ?алымдар, м?дениет ж?не ?нер ?айраткерлер?, б??аралы? а?парат ??ралдары ?к?лдер? ?атысып, ?аза?станны? ?Ai-zer? с?н орталы?ы дайында?ан ?аза? ?лтты? ки?мдер к?рсет?л?м?н тамашалап, ки?м-кешек м?дениет?мен танысты.

Жинал?ан ж?рт ?аза?станны? ?Т?ран? ?нер тобыны? ыр?а?ты к?йлер? мен тамылжы?ан ?ндер?не ??ла? ??рыштарын ?андырып, ке? байта? ?аза? даласына барып ?айт?андай к?йге б?ленд?.

Сонымен б?рге, ?аза?ты? ки?з ?й? т?г?л?п, ?адамын енд? бас?ан балдыр?анны? т?сауы кес?лд?. Шашу шашылып, а? бата бер?лд?. Жиыл?ан ж?рт ?Т?ран? ?нер тобыны? ?сем ?уен?нен л?ззат ала отырып, ?аза?ты? ?лтты? та?амдарынан д?м татты.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记