?аза?стан мен ?збекстанда ?Ж?бек жолында? телеба?дарламаны? к?рсет?л?м? басталды

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 7 ?азан

7 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- ?аза?станны? ?Атамекен? телеарнасында ?Ж?бек жолында? телеба?дарламасыны? к?рсет?л?м? ресми т?рде басталды. ?ытайды? Орталы? радио ж?не теледидар бас?армасыны? кино ж?не теледидар аудармасы орталы?ыны? директоры Ван Лу, Азия-Еуропа терминалы станциясы басты?ыны? орынбасары Шао Цзяньгуан, ?ытайды? ?аза?станда?ы елш?л?г?н?? Уа?ытша сен?мд? ?к?л? Син Фанфан ж?не ?аза?стан ?Атамекен? телеарнасыны? директоры ?анат Сахариянов сия?ты 30-дан астам адам ал?аш?ы ?ойылымны? ку?гер? болды.

?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасыны? он жылды?ына орай ?аза?станды? телеарналарда, веб-сайттарда ж?не ?леуметт?к жел?лер сия?ты платформаларда ?аза? ж?не орыс т?лдер?нде ??нер ?лем?ндег? ?ытай?, ?Тау-?зен арасында?ы мекен?, ?Баяу пойыз? ж?не ??ытай та?амы·Те??з ?н?мдер?? ж?не т.б. ?ытайды? Орталы? радио ж?не теледидар бас?армасыны? ?зд?к 4 телеба?дарламасы к?рсет?л?п, ?аза?станды? к?рермендерге ?ытай м?дениет?н, ?нер? мен ?м?р?н т?с?нуге тамаша м?мк?нд?к беред?.

?Атамекен? телеарнасыны? директоры ?анат Сахариянов ?ытай мен ?аза?стан досты? к?рш?лер екен?н ж?не халы?тар к???л?н?? то?ысуы ек? ел арасында?ы ?арым-?атынасты дамыту ?ш?н нег?з болып табылатынын айтты. Фильмдер мен телеба?дарламаларды к?рсету ж?н?ндег? осы ?с-шараны? ар?асында ?аза?станды? аудитория ?ытай м?дениет? мен ?о?амын жа?сы т?с?не алады, б?л ек? ел хал?ы арасында?ы ?ашы?ты?ты ?ыс?арту ?ш?н зор ма?ыз?а ие.

Б??ан дей?н ?ытайды? Орталы? радио ж?не теледидар бас?армасыны? кино ж?не теледидар аудармасы орталы?ы мен ?збекстан ZO'R TV телеарнасы Ташкентте ?ытайлы? ?Ж?бек жолында? кино ж?не телеба?дарламаларын тарату туралы кел?с?мге ?ол ?ой?ан болатын. ?ытайды? ?збекстанда?ы елш?с? Юй Цзюнь ж?не ?збекстан ?лтты? БА? ?ауымдасты?ыны? т?ра?асы, ?збекстан журналистика ж?не б??аралы? коммуникациялар университет?н?? ректоры ??драт ?ожа ?ол ?ою р?с?м?н?? ку?гер? болды. ?ытайды? Бас телеарнасыны? к?рнект? кино ж?не телеба?дарламаларыны? ?збек т?л?ндег? н?с?асы да жа?ын арада ?збек БА?-тарында б?р?нен со? б?р? к?рсет?лед?.

(Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记