?ытайды? ащы б?рыш ?нд?р?с?н?? жылды? к?лем? ?лемде б?р?нш? орында. 500 миллионнан астам халы? ащы б?рыш т?тын?анды ?натады

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 7 ?азан

7 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- ?ытайда ?ащы? к?птеген жерлерде к?ндел?кт? нег?зг? та?амыны? ерекшел?г? болып табылады. Сычуань ?лкес?ндег? Хого-дан (ащы сорпа) бастап Хунань ?лкес?ндег? турал?ан б?рыш ?осыл?ан балы? ж?не Шэньси ?лкес?ндег? майлы ащы кеспеге дей?н о?т?ст?ктен солт?ст?кке ?арай ?нем? ащы та?амдар?а басымды? бер?лед?.

Деректер ?аз?рг? уа?ытта ?ытайда?ы ащы б?рышты? жыл сайын?ы ег?с ал?абы 1,5 миллион гектардан асатынын к?рсетед?. Б?л елдег? к?к?н?с ег?с ал?абыны? шамамен 10%-ын ??рап, к?к?н?стерд?? барлы? т?р?н?? арасында б?р?нш? орында т?рады.

Б?р?ккен ?лттар ?йымыны? Азы?-т?л?к ж?не ауылшаруашылы? ?йымыны? статистикасына с?йкес, 2000 жылдан 2021 жыл?а дей?н ?лемдег? ащы б?рыш ?нд?р?с?н?? 30%-дан астамы ?ытайда ?с?р?лген. 2021 жылы ?ытайда?ы чили ег?ст?к ал?аптары ?лем бойынша 36,72%-ды ??рады. Б?л к?рсетк?ш 2000 жылмен салыстыр?анда шамамен 5,59 пайызды? тарма??а жо?ары. Осылайша ?ытай ащы б?рыш ?нд?р?с? бойынша ?лемдег? басты елге айналды. ?нд?р?с к?лем? т?р?ысынан со??ы жылдары Чилид?? ?лемд?к ж?не ?ытайлы? ?нд?р?с? айтарлы?тай ?с?п, оны? ?ш?нде ?ытай ?лемд?к ?нд?р?ст?? жартысына жуы?ын ??рады.

?ытайды? Ауыл шаруашылы?ы ж?не ауылды? ?стер министрл?г?н?? Ауыл шаруашылы?ы ?н?мдер?н?? саудасын ?олдау орталы?ыны? ресми сайтында?ы м?л?меттерге с?йкес, 2022 жылы ?ытайдан чили экспорты 11,7 миллиард А?Ш долларын ??рап, ?ткен жылды? с?йкес кезе??мен салыстыр?анда 11,6% - ?а арт?ан. Оларды? ?ш?нде кепт?р?лген чили б?рышыны? экспорты 1 1,56 миллиард А?Ш долларын ??рап, ?ткен жылды? с?йкес кезе??мен салыстыр?анда 8,1% - ?а жо?арылады. Жа?а чили б?рышыны? экспорты 1 140 миллион А?Ш долларын ??рап, ?ткен жылды? с?йкес кезе??мен салыстыр?анда 71,2% - ?а ?ст?; ?ытайлы? ащы б?рышты? ?ш ?р? экспортты? нары?ы-А?Ш, Жапония ж?не Испания. Оларды? ?лес? Чили экспортыны? жалпы к?лем?н?? 41,1% -ын ??райды.

(Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记