?аза?стан: ?Б?р белдеу, б?р жол? жобасы ал?аш бастал?ан ел немесе он жыл?а шолу

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 8 ?азан

8 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? --?Биыл ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасына он жыл толады. Со??ы он жылда ?ытай 150-ден астам елмен ж?не 30-дан астам халы?аралы? ?йымдармен ынтыма?тасты? туралы 200-ден аса ??жат?а ?ол ?ойды. Сонымен ?атар к?птеген елдер ?здер?н?? даму жоспарларын ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасына б?р?кт?рд?.

2013 жыл?ы 7 ?ырк?йекте ?Ж?бек жолыны? экономикалы? белдеу?н? б?рлес?п салу бойынша бастама ?аза?станда ал?аш рет к?тер?лд?. Содан бер? тамыр жай?ан бастама ?Досты? г?л?? ?ауызын ашты.

?аза?станда?ы Назарбаев университет?н?? бас конференц-залында осыдан он жыл б?рын ?ХР Т?ра?асы Си Цзиньпин ?Ж?бек жолыны? экономикалы? белдеу?н? б?рлес?п салу ?ш?н ынтыма?тасты?ты? инновациялы? модельдер?н пайдалану туралы бастама к?терген болатын. Жиында Л.Н.Гумилев атында?ы нфуций Еуразия ?лтты? университет? Коинституты ?аза?станды? филиалыны? деканы С?уле ?ошанова да болды. Сол кездег? к?р?н?с оны? ес?нде ?л? де аны? ?алпында са?тал?ан.

Л.Н.Гумилев атында?ы нфуций Еуразия ?лтты? университет? Коинституты ?аза?станды? филиалыны? деканы С?уле ?ошанова

Астанада?ы Л.Н.Гумилев атында?ы Еуразия ?лтты? университет? жанында?ы Конфуций институтыны? деканы С.?ошанова: ?Сол кезде залда?ылар ау?ымды жоспарды ты?дап, ж?герлене т?ст?. Алда?ы ?лкен м?ндеттер жинал?андарды? ?лкен резонансын тудырып, к?пш?л?к ерекше назар аударды. ?йткен? олар осы бастама ар?ылы к?птеген жобаларды? туындайтынын а??ар?ан ед?. Жиын?а ?атыс?ан ?аза?станды? студенттер кей?н?рек ?ытай?а ша?ырылды. ?ытайды? дамуына та?дан?ан жастар ?ытай ел?не ж?не ?ытай т?л?н ?йренуге ?лкен ?ызы?ушылы? таныта бастады. Соны? ?ш?нде б?зд?? Конфуций институтыны? б?л?м алушылары да болды. Мен?? ойымша, б?л ?те жа?сы бастама. Себеб? жастар болаша?та ек? ел арасында?ы ынтыма?тасты? пен досты?ты тере?детуге нег?з ?алайды?.

Г?лнар Шаймергенова да он жыл б?рын залда ?ытай Т?ра?асыны? с?з?н ты?да?ан ед?. ?аза?станда?ы ?ытай зерттеу орталы?ыны? директоры Г. Шаймергенова ?аза?станны? бидай экспортына байланысты м?селелерд? зерттейд?. ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасы о?ан жа?а м?мк?нд?ктерд? бай?ау?а ба?ыт к?рсетт?.

?аза?станда?ы ?ытай зерттеу орталы?ыны? директоры Г.Шаймергенова

?аза?станда?ы ?ытай зерттеу орталы?ыны? директоры Г.Шаймергенова: ?Б?з ?ытай?а барып, осы жа?а жа?анды? бастама?а байланысты м?мк?нд?ктер мен сын-?атерлерд? т?с?ну ?ш?н ?ытайлы? талдау орталы?тарында болды?. ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасыны? ар?асында ?аза?стан Вьетнам?а азы?-т?л?к жетк?зе бастады. Осыдан кей?н ?аза?станнан асты? экспортыны? жалпы к?лем? жылына 50 000 тоннадан асты. Бас?а елдерде де онда?ан нары?ты? тарма?тар ашылды. Б?л дамуды? жа?а м?мк?нд?г?.

?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасы ?ске ?осыл?аннан кей?нг? б?р?нш? жылы ?аза?стан ?Н?рлы жол? жа?а экономикалы? саясатын ?сынып, оны? ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасымен т?й?су?н ж?зеге асырды. ?ытай-?аза?стан логистикалы? ынтыма?тасты? базасы Ляньюньган мен ??ор?ас-Тондамун? ерекше экономикалы? айма?ыны? сусыз порты Азия-Еуропа ??рлы?-те??з жа?а интермодальды к?л?к каналын д?йект? т?рде ?алыптастырып, ?аза?стан ар?ылы ?тет?н ?ытай-Еуропа тем?р жол ба?ыты ашылды. ?аза?стан Тыны? м?хит?а т?келей ?атынайтын порт?а ие болып ?ана ?оймай, Азия мен Еуропаны байланыстыратын ма?ызды к?л?к торабына айналды.

Л.Н.Гумилев атында?ы Еуразия ?лтты? университет? жанында?ы Конфуций институтыны? ?аза?станды? филиал деканы С.?ошанова: ?Со??ы он жылда б?з ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасы к?птеген жобаларды ке?ейтуге к?мектескен?н ж?не ?аза?станны? ?леуметт?к-экономикалы? дамуына ?уатты серп?н берген?н к?рд?к. Сонымен б?рге барлы? ?атысушы елдер ?з п?к?рлер?н айту?а ???ылы. Ал?а ?ойыл?ан бастамаларды бас?а елдер де ?абылдайды. Б?л шын м?н?нде ?зара ти?мд? ынтыма?тасты?ты ж?зеге асырды?.

?аза?станда?ы ?ытай зерттеу орталы?ыны? директоры Г.Шаймергенова: ??Б?р белдеу, б?р жол? бастамасы ?аз?рг? уа?ытта барлы? елдерд?? дамуына ке? м?мк?нд?ктер ашып, орта? даму мен ?зара ти?мд?л?кт?? ?лг?с?не айналды. Мен?? атап ?тк?м келет?н?, ?Б?р белдеу, б?р жол? жобасында?ы ынтыма?тасты? ?лемге жа?анды? бас?аруды? м?лдем жа?а модел?н к?рсетт?. Болаша?та ?Б?р белдеу, б?р жолды?? мазм?ны байып, та?дыры орта? адамзат ?ауымдасты?ын ??руда б?рлескен ж?мыс?а ы?пал етед? деп сенем?н?.

(Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记