Г?лн?р ?ыранбай?ызы:Б?з к?тап д?кен? жай ?ана д?кен емес, ?ытайды т?с?нет?н жылы орта?а айналса екен дейм?з

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 11 ?азан
Г?лн?р ?ыранбай?ызы:Б?з к?тап д?кен? жай ?ана д?кен емес, ?ытайды т?с?нет?н жылы орта?а айналса екен дейм?з
Хал?аралы? Шанс баспа тобыны? Алматыда?ы б?л?мшес? ?Шы?ыс ?дебиет?? баспа кампаниясыны? бас редакторы Г?лн?р ?ыранбай?ызы

11 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- Хал?аралы? Шанс баспа тобыны? Алматыда?ы б?л?мшес? ?Шы?ыс ?дебиет?? баспа кампаниясыны? бас редакторы Г?лн?р ?ыранбай?ызы онлайн ?Халы? Газет?н??? т?лш?с?не берген с?хбатында Алматыда?ы жал?ыз ?ытай туралы к?таптар д?кен? ?р? Хал?аралы? Шанс баспа тобыны? ?лемдег? ?ш?нш? д?кен? - Шанс к?тап д?кен?н таныстырып, ?М?нда ?ытайды? шайын дайындап, ?стелд?, аспалы шыра?тарды да ?ытай ?лг?с?нде жобалады?. Б?зд?? ма?сатымыз келген адамдар ?ытай?а кел?п шай ?ш?п кеткендей сез?мде болса деп ойлаймыз. ?ытайды? мерекелер?н ?алдырмай атап ?т?п, ?ытай туралы ша?ын ?с-шаралар ?тк?зет?ндерге ортамыз дайын. Б?з к?тап д?кен? жай ?ана д?кен емес, ?ытайды т?с?нет?н жылы орта?а айналса екен дейм?з? -, дед?.

2013 жылы ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасы жол?а ?ойыл?аннан бастап ?ытай мен ?аза?стан арасында к?птеген мемлекетаралы? ?с-шаралар жылдан-жыл?а к?бей?п келед?. Бастама аясында ек? ел хал?ыны? ?зара ?йрену ынтасы да арта т?ст?. Соларды? д?некер? бол?ан Шанс к?тап д?кен? 2019 жылы ашыл?аннан бастап, ?аза?станда?ы ал?аш?ы ?ытай туралы к?таптар д?кен? санатында ?здер?н?? ?Шы?ыс ?дебиет?? баспасынан шы??ан ?ытайды? саяси, м?дениет, экономика, б?л?м саласында?ы к?птеген к?табын ?сынып, ?аза?стан о?ырмандарын сусындатты.

Г?лн?р ?ыранбай?ызы ?Б?р белдеу б?р жолды?? он жылды?ына байланысты мемлекетаралы? жобалар, кездесулер ?т?п жатыр. ?рине оны? о? ?сер? болды. ?аза?станда ?ытай т?л?не, ?ытай ?дебиет?не, ?ытай м?дениет?не деген с?раныс артып келед?. Б?зд?? д?кен?м?зге келуш?лерд?? саны артты. Б?з с?раныс?а байланысты ?ытай т?л?н ?йрету курсын ашайы? деген жоспарымыз бар? деп алда?ы жоспарларымен б?л?ст?. С?раныс артып, к?тап т?р? молай?анды?тан к?тап д?кен? ал?аш?ы б?р б?лмеден керегес?н ек? б?лмеге ке?ейткен. Онда тек к?таптар ?ана емес, ?ытай стил?ндег? ке?се тауарлары да ?сынылады.

?аза?станда ?рб?р ?ытай туралы к?таптарды? ?з о?ырманы бар. Соларды? ?ш?нде ?ытай ?деби шы?армаларына деген с?раныс зор. Бас редактор ?здер?н?? к?тап д?кен? атынан жылда Астана ?аласында ?тет?н Хал?аралы? Еуразия к?тап к?рмес?не ?атысатынын, сонда ?к?метт?? лауазымды т?л?аларынан о?ушылар?а дей?н ?ытай ?дебиет?н ?ыз?а о?ып ж?рген?н айтып, ?Алды??ы жылы с?зден роман сатып алып ед?к, ?те керемет екен. Ек?-?ш м?рте о?ыды?, та?ы бар ма деп с?рап келгендер? болды?, - дед? ?уанышын жасыра алмай. ?здер? биыл?ы наурызда ?ана т?сау кесер?н ?тк?зген Ван Мэнн?? ??сем к?р?н?ст? ?лке? атты к?табы жарты жыл?а жетпей сатылып кеткен, алда ?Б?р белдеу, б?р жолды?? он жылды?ына орай, Шэнь Шисид?? ??ас?ырлар патшайымы? атты к?табыны? т?сауын кескел? отыр.

К?тап д?кен? ?рб?р о?ырманны? с?ранысы бойынша к?тап шы?ару жоспарын жасайды. Бас редактор биыл шы?ар?алы отыр?ан к?таптарды? ?ш?нде Цянь Вэйчан ??ытай тарихында?ы ?ылыми ?нер табыстары? атты к?тап ?з?н та? ?алдыр?анын, к?птеген ?нер табыстары Еуропадан неше ж?з жыл б?рын ?ытайда тап?ырланып, ?а?аз?а т?с?р?л?п, т?пт? ?олданыс?а енген?н айтты. Б?л к?тап жары? к?ргеннен кей?н ?аза?станды? о?ырмандар?а ?лкен сый болады, т?пт? зерттеумен айналысып ж?ргендерге ой салуы да м?мк?н дейд?.

?аз?р электронды к?таптар д?ст?рл? к?таптарды? базарын иелей баста?анымен к?тап д?кен?не келет?н адамдар ?з?лмейд?. ?р де?гейдег? адамдар бар. ?Ата-аналар балам ?ытай т?л?н ?йрен?п жатыр деп балаларына балалар ?н?, ма?ал-м?тел, та?па?тар, т?мс?лдер, с?зд?к, жыл амалдарын с?рап келед?. ?лкен жаста?ы адамдар Сунь Цзыны к?п с?райды. Олар ?Сунь цзы со?ыс амалдары? кез келген басшыны? ?стелде т?ратын к?табы болуы керек дейд??.

Алматы ?аласыны? ?а? ортасында орналас?ан Шанс к?тап д?кен? ?аза?станда?ы к?тап с?йер ?ауым ?ш?н аяулы. Г?лн?р ?ыранбай?ызы ?Ашыл?алы бер? т?ра?ты о?ырмандар ?алыптас?ан, олар ай сайын кел?п, шайын ?ш?п, алатынын алып, ?жа?алы? бар ма, жа?а к?тап болса бер? деп отырады. Олар?а к?тап д?кен? ?й?ндей болып ?ал?ан, б?з ?ш?н олар аларман ?ана емес, отбасымызды? б?р м?шес? сия?ты ысты??, - деп с?з?н ая?тады.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记