Еуразияны? жетекш? БА? делегациясы Шэньсидег? ауылды жандандыруды? ???пиясын? ?здейд?

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 13 ?азан
Еуразияны? жетекш? БА? делегациясы Шэньсидег? ауылды жандандыруды? ???пиясын? ?здейд?

13 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- 12 ?азан 2023 жылы ?Б?р белдеу, б?р жол? БА? ынтыма?тасты? форумы кез?нде Еуразияны? жетекш? БА? делегациясы жерг?л?кт? ауылды? айма?тарды жа??ырту ж?не дамыту саласында?ы жет?ст?ктер туралы б?лу ?ш?н Шэньсид?? Вэйнань ?аласына барды.

Делегация м?шелер? Вэйнаньны? Ренессанс К?рме орталы?ында ауылшаруашылы?, тауарларыны? 500-ге жуы? т?р?н, ?леспе тауарларды? 150-ден астам т?р?н, 14 ма?ызды ?н?мд?, генетикалы? емес ?н?мдерд?? 5 санатын, сондай-а? Вэйнань ?аласында?ы ауылшаруашылы? м?дениет? мен ауыл шаруашылы?ын дамыту жет?ст?ктер?н тамашалады.

?ыр?ызстанны? ?Б?шкек кешк? хабарлары? газет? бас редакторыны? орынбасары Нина Ничипорова Вэйнань фермерл?к м?дениет?н?? ?за? тарихы ?алыптас?анын, ?лкен?? ауылшаруашылы? ж?не жанама ?н?мдерге бай екен?н айтты. Ол: ??ытай ?ыр?ызстан?а экспорттайтын алма мен алм?рт сия?ты жем?стер жерг?л?кт? т?тынушылар?а ?те танымал?, - дед?.

?Kazakhstan Today? а?паратты? агентт?г?н?? президент? Тимур Куватов пен DKNews Agency-д?? бас редакторы Серик Коржумбаев байланыс а?паратымен алмасу ?ш?н Weinan agricultural Investment Group т?ра?асы Ван Таоны? байланыс н?мер?н арнайы ?здест?р?п, тапты. Олар б??аралы? а?парат ??ралдары ар?ылы ?аза?стан-?ытай ауыл шаруашылы?ы ынтыма?тасты?ын ?лгер?летуд? к?тед?.

Тунгуань ауданында делегация Чэнгуань к?шес?не барып, SF ?о?амды? зауыттарды, фотоэлектрл?к жобаларды ж?не анар индустриалды парктер?н аралап, ауылды? жерлерд? жандандыру бойынша жерг?л?кт? ?нерк?с?пт?к жобаларды тере? зерттед?.

?аза?станды? ?Ж?бек жолы? а?паратты? агентт?г?н?? бас редакторы Кемар Машанло ?ытайды? ауылды? жерлер?н дамытуда?ы жет?ст?ктер ?к?метт?? ауыл шаруашылы?ына, ауылды? жерлерге ж?не фермерлерд? дамыту м?селелер?не назар аударуына байланысты екен?н айтты. ?аза?стан да ауылды? аудандарды дамыту м?селелер?не ?лкен м?н берет?н?н, ?ытайды? кедейл?кпен к?рестег? т?ж?рибес?н ?аза?станны? да ?йрену?не т?ратынды?ын жетк?зд?.

Т?р?кмен ?Алтын ?асыр? электронды газет?н?? президент? Мырат Бекмурадов журналистерге ?ытайлы? жем?стер мен к?к?н?стерд? Т?р?кменстанда сирек кездест?рет?н?н айтты. Ол ту?ан ?аласыны? т?р?ындарына репортаждар ар?ылы жо?ары сапалы Вэйнань ауылшаруашылы? ?н?мдер?н ?сынатынын жетк?зд?.

??аз?р ?аза?станда фотоэлектрл?к энергияны ?нд?ру бойынша жобалар бар, ?ажетт? жабды?тар ?ытайдан ?кел?нген. Б?з ?ытайлы? даму формасын ?йрен?п жатырмыз?, - дед? Кемар Машанло.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记