?аза?станды? т?лш? Г.Раман??лова: ?Б?р белдеу, б?р жол? жерг?л?кт? т?р?ындар?а ж?мыс орындары мен м?мк?нд?ктер ?сынады

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 18 ?азан

18 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- Б?г?н Бейж??дег? ?ытай мемлекетт?к халы? ??рылтайы сарайында ?Б?р белдеу, б?р жол? аясында халы?аралы? ынтыма?тасты? бойынша жо?ары де?гейдег? ?ш?нш? Форум басталды. ?аза?стан а?парат агентт?г?н?? (Baq.kz) т?лш?с? Г?лжан Раман??лова Онлайн Халы? Газет?не берген с?хбатында ?ытайды? ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасы ?атысушы елдерде ж?мыс орындарын ??рып, жерг?л?кт? т?р?ындарды? ?л-ау?атын арттыруда ерекше р?л ат?аратынын атап ?тт?.

?М?нда б?р? ?деттег?дей ы??айлы. ?ытай осындай ау?ымды ?с-шараларды ?йымдастыру?а шебер ж?не осы форум?а дайынды?ы 100 пайыз. Журналистерге о?тайлы болу ?ш?н м?нда ?ажетт?н?? б?р? бар?,-дед? т?лш? ?Б?р белдеу, б?р жол? форумыны? баспас?з орталы?ынан ал?ан ?сер?мен б?л?су ?ст?нде.

Г?лжан Раман??лова атап ?ткендей, ?ытай мен ?аза?стан тек тату к?рш? ?ана емес, барлы? салада ынтыма?тасатын сер?ктестер. ?Б?р белдеу, б?р жол? аясында ?аза?станда 50-ден астам инвестициялы? жоба ж?зеге асырылуда. Соны? б?р? - ?ытайлы? China glass компаниясы инвестор бол?ан ?ызылорда шыны зауыты. ?Б?з б?л зауытта ?йнек жасап жат?анын ?з к?з?м?збен к?рд?к. Онда 300-ге жуы? жерг?л?кт? т?р?ын ж?мыс ?стейд?. Осындай инвестициялы? жобалар ар?ылы ж?мыс орындары ??рылып, т?р?ындар ?з к?р?стер?н арттыра алады?, - дед? т?лш?.

Сонымен ?атар, Г.Раман??лова ?аза?станны? Жамбыл облысы Жа?атас ?аласында?ы жел электр станциясыны? ж?не 2000-нан астам ?аза?станды? ж?мыс ?стейт?н Шымкент ?аласында?ы м?най ??деу зауытыны? жобаларын ерекше атап ?тт?.

??аз?р б?з б?л бастаманы? ?алай дамып жат?анын, о?ан ?ай елдерд?? б?р?г?п жат?анын к?р?п отырмыз. Мен?? ойымша, ?Б?р белдеу, б?р жол? форумынан кей?н ?лем б?рлескен жобаларды? н?тижелер?н к?рет?н болады. Та?ы к?птеген елдер ?олдау б?лд?р?п, ?Б?р белдеу, б?р жол? жобасы тек ?аза?стан немесе ?ытайды? ?ана емес, б?к?л ?лем экономикасын дамытатын болады?, – деп атап ?тт? т?лш? Г?лжан Раман??лова.

(Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记