Бейж??н?? ек? ?уежайы ?ытай?а келет?н шетелд?ктерге т?лемд? ы??айлы ету ?ш?н жа?а шаралар ?абылдады

(Онлайн Халы? Газет?)2024 жыл 6 а?пан

6 а?пан, онлайн ?Халы? Газет?? -- Бейж?? астаналы? халы?аралы? ?уежайы мен Дасин халы?аралы? ?уежайыны? шетелд?к ?она?тар?а т?лем ?ызметтер?н к?рсету айма?тары 5 а?панда ресми т?рде ашылды. Олар ?уежайды? ?р жер?ндег? т?лем ?ызметтер?мен байланысып, ?ытай?а келет?н шетелд?ктерге банкт?к карталарымен т?леу, сканерлеу кодымен т?леу, шетел валютасын айырбастау, ?олма-?ол а?шаны пайдалану ж?не цифрлы? юань т?лемдер? сынды к?птеген ?теу т?с?лдер? ар?ылы зат сатып алу, тама?тану, тасымалдау ж?не бас?а да орталарда ?ртараптандырыл?ан т?лем м?мк?нд?ктер?н ?сынады.

М?л?меттерге с?йкес, осы жылды? ?а?тар айыны? со?ында?ы жа?дай бойынша ек? ?р? ?уежайда барлы?ы 5 банк б?л?мшес?, 7 а?ша айырбастау органдары б?л?мшес?, 24 банкомат ж?не 2 ?з?не-?з? ?ызмет к?рсетет?н айырбастау машиналары дайын болды. Олар нег?з?нен шетелд?к банк карталарына байланысты ?ызметтерд? толы? ?амтиды. Сонымен ?атар ?уежай д?кендер?нде 20 000-нан астам майда а?ша ?апшы?тары орналастырылып, ?ытай?а келет?н шетелд?ктерд?? ?олма-?ол а?шамен ?тем жасауына ?олайлылы? ту?ызды.

?аз?рг? уа?ытта ?ытай?а келет?н кейб?р шетелд?ктер т?лем жасауда ?олайсызды??а тап болып отыр. М?ны? себеб? ?ытай мен шетелд?? т?лем ?д?стер? ??сама?анды?ында. ?ытай?а келген к?птеген шетелд?к ?она?тар ?л? к?нге дей?н т?лем жасау ?ш?н банк карталары мен ?олма-?ол а?шаны пайдалану?а да?дылан?ан.

?ытай Халы? Банк?не жауапты ти?ст? т?л?а ?ытайлы? ж?не шетелд?к т?лем ?деттер?ндег? айырмашылы?тарды азайту ж?не сырт?ы ?лемге ашы?ты?ты? жо?ары де?гей?не жа?сыра? кеп?лд?к беру ?ш?н ?ытай Халы? Банк? Мемлекетт?к Валюта бас?армасымен б?рлесе отырып, ?ытай?а келет?н шетелд?ктер ?ш?н т?лем ?ызметтер? шеш?мдер?н?? топтамасын ?ске ?осу ?ш?н арнайы ж?мыс тобын ??р?анын айтты.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记