?аза?стан Мемлекет басшысы ?асым-Жомарт То?аев:2029 жыл?а ?арай экономикамызды? к?лем?н 450 миллиард доллар?а жетк?зу?м?з керек

(Онлайн Халы? Газет?)2024 жыл 8 а?пан

?аза?стан Мемлекет басшысы ?асым-Жомарт То?аев ?аза?станны? Жа?а ?к?мет?н?? ал?аш?ы ке?ейт?лген отырысын бас?арып с?з с?йлед? деп хабарлайды ?азА?парат. Ол:?Е? алдымен, ?Р Премьер-Министр? Олжас Абай?лы Бектеновт? осы жо?ары лауазым?а та?айындалуымен ??тты?таймын. ?к?мет табысты ж?мыс ?стейд? деп сенем?н. Б?г?н б?з былтыр ат?арыл?ан ж?мысты ?орытындылаймыз. Сондай-а? алда?ы кезе?н?? басты м?ндеттер?не то?талуымыз керек?-, деп баса айтты.

?.То?аев:?Жалпы, ?ткен жылы ?аза?стан экономикасы 5,1 пайыз?а ?ст?. Е? бастысы, ?аза?станны? даму ?ар?ыны б?се?деген жо?. Алды??ы ?к?мет осы ба?ытта б?раз ж?мыс ?стед?. Кеше мен ?Р б?рын?ы Премьер-Министр? ?лихан Смайылов?а ал?ысымды б?лд?рд?м.

Б?ра? ?аз?р жайбара?ат отыру?а болмайды, себеб? алдымызда ау?ымды ж?мыс т?р. Сонды?тан ?к?метт?? ж?мысына жа?а серп?н беру ?ажет. Нег?зг? ма?сат – барша?ыз?а белг?л??-, дед?.

Ол с?з?н саба?тап:??аза?стан 2029 жыл?а ?арай экономикамызды? к?лем?н 450 миллиард доллар?а жетк?зу?м?з керек. Я?ни, на?ты меже бар. Енд? тек ж?мыс ?стеу ?ажет. Б?л – ?аза?станны? жалпы ?шк? ?н?м? жыл сайын кем?нде 6 пайыз?а ?су? керек деген с?з. Сондай-а? макроэкономикалы? к?рсетк?штермен ?атар халы?ты? на?ты табысы да ?ар?ынды т?рде артуы керек. Б?л – ?те ма?ызды м?ндет. Б?р с?збен айт?анда, б?зге, шын м?н?нде, сапалы даму ?ажет. Сонды?тан ?рб?р ?адамды жан-жа?ты, м??ият ойластырып, батыл ?рекет ету керек.

Алда?ы м?ндеттерд? орындау ?ш?н ?к?метке де, ?к?мд?ктерге де ти?ст? ??зырет бер?лген. Алайда б?л м?мк?нд?ктер к?п жа?дайда д?рыс ?олданылмай жатады. Соны? кес?р?нен реформаларды ж?зеге асыру ?ар?ыны б?се?деп кетт?. М?ндайды до?ару ?ажет.

Мемлекетт?к органдар арасында ?зара кел?су мен тал?ылау ж?мысы ая?тал?анша, кез келген бастаманы? нег?зг? м?н-ма?ызы да ?згер?п кетед?. Бюрократияны то?тату ?ажет, б?зге на?ты н?тиже керек. ?к?мет пен ?к?мдер ж?мыс ?стеу т?с?л?н т?бегейл? ?згертуге ти?с. Ж?мыс барысында ж?йел? ?станым болуы ?ажет. М?селен? жедел шешумен ?атар, экономиканы? ?за?мерз?мд? дамуын ?амтамасыз ету ?те ма?ызды.

?аз?рг? жа?дайда экономикамызды? мейл?нше ерк?н дамуына м?н беру?м?з ?ажет. ?аза?станды дамуды? жа?а белес?не шы?арамыз десек, б?л ж?мысты жедел ж?не д?йект? т?рде ж?рг?зген ж?н?-,дед?.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记