?аз?рг? сын-?атерлер д?у?р?нде зор экономикалы? серп?л?с жасауымыз керек — Олжас Бектенов

(Онлайн Халы? Газет?)2024 жыл 8 а?пан

?Р Премьер-Министр? Олжас Бектенов отанды? ?н?мд? ?олдау?а ерекше назар аударатынын айтты деп хабарлайды ?азА?парат.

Жа?адан та?айындал?ан ?аза?станны? ?к?мет басшысы ?Р Президент?н?? ж?ктеген жо?ары сен?м?н а?тау?а бар к?ш-ж?гер?н салатынын айтты.

?Мен?? кандидатурамды ?олда?андары?ыз ?ш?н шынайы ризашылы?ымды б?лд?рем?н. ?здер???з б?лет?ндей, ?Р Мемлекет басшысы ел?м?зд?? экономикасы мен ?леуметт?к саласын дамытуда б?р?атар ау?ымды тапсырма берд?. Атал?ан тапсырмаларды? барлы?ы м?лт?кс?з орындалады. Б?рын-со?ды болма?ан сын-?атерлер д?у?р?нде зор экономикалы? серп?л?с жасауымыз керек. Халы?ты? ?л-ау?атын арттыру ма?сатында ?к?мет батыл ?р? ти?мд? ?адамдар жасайды?, — дед? О. Бектенов ?аза?станны? М?ж?л?с?н?? жалпы отырысында.

Оны? айтуынша, ??деу саласын жедел дамыту?а баса м?н бер?лед?.

?М?най-газ ж?не к?м?р химиясы, металды тере? ??деу, мащина жасау, автоб?лшектер шы?ару, я?ни жо?ары де?гейде ??делген ?н?м шы?аратын салаларды барынша дамытамыз. Отанды? ?нд?р?с?м?зд? ынталандыру?а ба?ыттал?ан на?ты шаралар ?абылданады. Реттелет?н сатып алу аясында ?аза?станда жасал?ан тауарларды? ?лес?н арттырып, онды?ты? ?нд?руш?лерд? ?олдау ма?сатында офтейк ж?йес?н толы? ?ске ?осамыз. Басты ма?сат — бас?а елд?? емес, ?з?м?зд?? ?лтты? бизнес?м?зд? ?олдау. Ауыл шаруашылы?ы саласыны? зор ?леует?н д?рыс пайдалану ма?ызды. Ет, с?т, асты? ?н?мдер?н тере? ??деуге назар аударамыз. Электр ?уаты, жылу ?р? сумен ?амтамасыз ету ба?ытында белсенд? ж?мыс ат?арамыз. Ти?мс?з шы?ындарды ?ыс?артып, ?н?мделген ?аражат инфра??рылымды жа?арту?а ба?ытталады. К?л?к-логистика саласын дамытып, ел?м?зд?? транзитт?к ?леует?н арттыру — ?к?мет ж?мысында?ы басымды?тарды? б?р? болатыны с?зс?з. Цифрландыру, жасанды интеллект?? ?олдану саласын ке?ейту, есептеу ?уаттарын ?л?айту - аса ма?ызды м?ндеттер. ?Р Мемлекет басшысы белг?леген за? мен т?рт?п ?а?идатын ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан шаралар ?абылдаймыз. Бас?а да халы?ты? к?кей?нде т?р?ан ?зект? м?селелер ?нем? ?к?метт?? назарында болады. ?к?мет ?аза?стан хал?ыны? иг?л?г?не, ел?н?? ?ркендеу?не ?ызмет етед??, — дед? ?Р ?к?мет басшысы.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记